Nadanie.sk


VITAJTE na stránkach nadanie.sk, zameraných na (intelektové) nadanie.
Stránky sú určené širokej verejnosti, ale najmä rodičom a učiteľom. Nájdete tu súhrn všeobecne známych faktov, ktoré Vás nezaťažia zložitými teoretickými konštrukciami. Záujemcovia o bližšie vniknutie do problematiky intelektového nadania sa viac dozvedia, keď sa obrátia napr. na niektorý z týchto odkazov:


www.centrumnadania.sk
www.hoagiesgifted.com
www.gifteddevelopment.com
www.nadanedeti.cz
www.sengifted.com
www.davidsoninstitute.org
www.seriweb.com/gt.htm
www.centrumnadani.cz

Radi Vám tiež poradíme a odpovieme na otázky, týkajúce sa nadania, prístupu k nadaným deťom, ich vzdelávania a výchovy. Diskusia je tiež otvorená pre Vaše názory a skúsenosti, s ktorými sa chcete podeliť alebo ich prediskutovať.

jana jurášková

Súkromná základná škola pre žiakov s intelektovým nadaním CENADA v Bratislave

Čo je to nadanie

Tieto známe osobnosti bezpochyby môžeme považovať za nadané. Dokázali to svojimi novými, pokrokovými, originálnymi myšlienkami a prácami. Predbehli nimi svoju dobu o niekoľko storočí alebo zmenili smerovanie celého vedného odboru.

Foto 1 Foto 2 Foto 3 Foto 4 Foto 5


Ako však rozpoznáme nadanie u detí a mladých ľudí, ktorí ešte nemajú dostatok skúseností, vedomostí a príležitostí, aby ho mohli jednoznačne preukázať výsledkami svojej činnosti? Rozpoznať nadanie už v detstve je dôležité preto, aby sme mohli vzdelávať a vychovávať nadané deti smerom k upevňovaniu a rozvíjaniu ich nadania - čo je v konečnom dôsledku na prospech celej spoločnosti. Ako ich správne viesť, podporovať, rozvíjať - je ešte stále predmetom skúmania a získavania skúseností...

Odborníci sa otázkami okolo nadania intenzívne zaoberajú už vyše 100 rokov. Vznikli desiatky rôznych definícií nadania. Jednou z najznámejších je tzv. Marlandova definícia, prednesená na Americkom kongrese v roku 1971:

Nadané a talentované deti sú tie deti, ktoré sú identifikované kvalifikovanými profesionálmi, a ktoré sú vzhľadom na svoj výnimočný potenciál schopné vysokých výkonov. Tieto deti potrebujú k realizácii svojho prínosu pre spoločnosť vzdelávací program a servis, ktorý nie je bežne poskytovaný regulárnymi školami.
Deti, schopné vysokého výkonu sú tie deti, ktoré demonštrujú úspech alebo potencionálne schopnosti v niektorej z nasledujúcich oblastí:

  1. všeobecná intelektová schopnosť
  2. špecifické akademické schopnosti
  3. tvorivé alebo produktívne myslenie
  4. vodcovské schopnosti
  5. umelecké schopnosti
  6. psychomotorické schopnosti

Prvé dva druhy nadania patria medzi tzv. rozumové druhy nadania. Intelektové nadanie je skôr všeobecné nadanie, najmä v mladšom veku nevyhranené a orientované akoby na všetky oblasti, akademické nadanie sa týka niektorej z intelektových oblastí (napr. matematické, prírodovedné, jazykové).

Najmä psychológovia sa dlhú dobu zaoberajú štruktúrou nadania - hľadaním faktorov, ktoré samotné nadanie vytvárajú a ovplyvňujú. Prišli na to, že nadanie nie je len súbor vysokých schopností, ale aj iných vlastností osobnosti. Tak vznikol Renzulliho trojprstencový model nadania (Renzulli, J.S.: The enrichment triad model: A guide for developing defensible program for the gifted and talented. Mansfield Center: Creative Learning Press, 1977, ISBN 0-936386-01-0), ktorý zobrazuje nadanie ako prienik vysokých schopností, tvorivosti a motivácie (snahy, zanietenia). Ďalší psychológovia pričlenili k tomuto modelu vplyvy prostredia (rodina, rovesníci, škola) a iné faktory (napr. šťastné okolnosti).


GrafZjednodušene môžeme povedať, že nadané dieťa je dieťa s predčasným poznávacím vývinom, ktoré pri dostatočnej motivácii a tvorivosti za adekvátnej stimulácie zo strany prostredia dosahuje v porovnaní so svojimi rovesníkmi výnimočné výkony v jednej alebo viacerých oblastiach (toto prirovnanie je dôležité - pre päťročné dieťa môže byť výnimočné, že dokáže plynulo čítať, hoci vo všeobecnosti to žiadny výnimočný výkon nie je - čítať vieme všetci).

Odhaduje sa, že intelektovo nadaných jedincov sa v populácii nachádza asi 2,5%.

Nadanie a talent

Okrem nadania sa používa aj pomenovanie talent. Rôzni odborníci ich používajú v rozličnom význame (napr. nadanie pre výnimočný potenciál (nadaný športovec - s dobrými predpokladmi pre výkon), talent pre výnimočné výkony (talentovaný športovec - s výbornými výkonmi, vyhrávajúci súťaže)). Zväčša sa však tieto pojmy používajú ako synonymá.

Charakteristika nadaných

Nadané deti tvoria veľmi rôznorodú skupinu. Ich spoločným znakom je, že majú oproti rovesníkom vysoko rozvinuté intelektové schopnosti. Ich intelekt je v predstihu - akoby na úrovni staršieho dieťaťa. Je však rozdiel medzi mierne nadaným a vysoko alebo extrémne nadaným, podobne ako je rozdiel medzi mierne a hlboko mentálne postihnutým. Podobné je to v ich ďalších charakteristikách (záujem, motivácia, vytrvalosť, tvorivosť...). Neexistuje všeobecný vzorec prejavov, na základe ktorých možno jednoznačne označiť dieťa za nadané. Toto sú niektoré z najčastejších charakteristík nadaných detí:
- netypické záujmy už od predškolského veku (živočíchy, vesmír, doprava, technika)
- čítanie, písanie, počítanie už v predškolskom veku (pričom sa tieto zručnosti naučili ako samoukovia, nikto ich k tomu systematicky neviedol)
- vysoká aktivita, intelektuálna zvedavosť, kladenie otázok, nútiacich dospelých nahliadnuť do encyklopédií alebo internetu
- široká slovná zásoba, používanie vzhľadom na vek nezvyčajných, cudzích slov a slovných spojení
- zaoberanie sa svetovými problémami a otázkami morálky, etiky, hraníc (nekonečno, začiatok, koniec života)
- vyhľadávanie komunikácie s dospelými alebo staršími deťmi
- neochota podriadiť sa príkazom, autoritám, potreba vysvetľovania požiadaviek dospelých
- perfekcionizmus, snaha byť najlepší, neochota zmieriť sa s prehrou

Rozpoznávanie - identifikácia nadaných

Intelektové nadanie sa zisťuje predovšetkým intelektovými testami. Hoci mnohí odborníci poukazujú na slabé miesta takejto identifikácie, zatiaľ zostáva jediným nástrojom, ktorý dokáže intelektové nadanie kvantifikovať - premeniť na hodnoty na stupnici. Výsledkom testu je tzv. intelektový kvocient - IQ, ktorý je pomerom mentálneho veku a fyzického veku krát sto. Teda ak má dieťa 8 rokov ale jeho mentálny (intelektový) vek je 12 rokov, potom jeho IQ bude 12/8*100 = 150 bodov.

Priemerný intelekt sa pohybuje v rozpätí 90 - 110 bodov (podľa najčastejšie používaného testu), za hranicu nadania sa považujú dve štandardné odchýlky od tohto priemeru, teda IQ 130.

Odborníci odporúčajú aj ďalšie doplnkové metódy (pozorovanie dieťaťa učiteľom, rozhovory s rodičmi, osobnostné dotazníky, rozbor výsledkov činnosti dieťaťa, testy tvorivosti). Čím viac nástrojov sa na identifikáciu použije, tým je diagnostika nadania presnejšia a užitočnejšia pre ďalšie rozvíjanie dieťaťa.
Identifikácia nadania má zmysel vtedy, ak chceme dieťaťu poskytnúť modifikovanú vzdelávaciu starostlivosť, ktorá bude jeho nadanie ale aj celú osobnosť efektívne rozvíjať.