PhDr. Jana Jurášková, PhD.


kontakt:

janaju@gmail.com
nadanie@nadanie.sk
0907 539 416

Vzdelanie/odbornosť

1985-1989 Mgr.: Pedagogická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava - zameranie: špeciálna pedagogika - psychopédia, logopédia, etopédia

1996 - I. kvalifikačná skúška pedagogických pracovníkov: Metodické centrum mesta Bratislavy, názov: Možnosti využitia niektorých vzdelávacích modelov a špecifické prístupy vo vyučovaní všeobecne intelektovo nadaných detí mladšieho predškolského veku

1997-2002 PhD.: Pedagogická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava (externá forma) - zameranie: špeciálna pedagogika, pedagogika nadaných, názov dizertačnej práce: Spontánne prejavy intelektovo nadaných žiakov mladšieho školského veku na vyučovaní

2003-2004 PhDr.: Pedagogická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava - zameranie: špeciálna pedagogika, pedagogika nadaných, názov rigoróznej práce: Atribúty úspechu a neúspechu nadaných dievčat v segregovanom vzdelávaní

2003 basic SOI tréning (Structure Of Intelect), Baden-Baden (Nemecko)

2005 intermediate SOI tréning, Eugene, Oregon (USA)


Zamestnanie

1989-1994 špeciálna pedagogička (Osobitná škola Zadunajská, Školská správa V, Bratislava)

1994-1998 pedagogička v triedach pre nadané deti (ZŠ Karloveská - triedy pre nadané deti, Školská správa IV, ZŠ Turnianska - triedy pre nadané deti, Školská správa V, Bratislava)

1998-2006 pedagogička (Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium, Bratislava)

2003-2005 koordinátorka pre oblasť edukácie nadaných (Štátny pedagogický ústav - na dohodu)

2005-2008 vysokoškolská pedagogička – odborná asistentka, predmet: Edukácia intelektovo nadaných (Katedra špeciálnej pedagogiky, PdF UK Bratislava - čiastočný úväzok)

2006-2008 hlavný radca, Ministerstvo školstva SR, zameranie: vzdelávanie intelektovo nadaných, diagnostické centrá a zariadenia náhradnej výchovy

2008 riaditeľka - Súkromná základná škola pre žiakov s intelektovým nadaním, Majerníkova ul. Bratislava , spoluzakladateľka Centra nadania, n.o. (2007)

Ďalšie pracovné skúsenosti a lektorská činnosť:

 • 2 mesiace voluntierka v triedach pre nadané deti v Ottawe, Kanada (1995)
 • spolupráca pri tvorbe teoretických i praktických základov pedagogiky nadaných na Slovensku (v rámci projektu vzdelávania nadaných) (1995 - 2006) - publikované v Základy pedagogiky nadaných (2003):
  - koncepcia nového predmetu Obohatenie,
  - koncepcia hodnotenia,
  - koncepcia metodiky vzdelávania intelektovo nadaných.
 • vzdelávanie na VŠ (prednáškové bloky o pedagogike nadaných na PdFUK, Katedra elementaristiky, 2003)
 • tvorba nových učebných materiálov (5 pracovných zošitov) pre nadané deti (1998 - 2004)
 • publikačná činnosť (príloha)
 • spoluriešiteľka projektu VEGA č. 1/1404/04 "Kvantitatívna a kvalitatívna analýza hendikepovaných nadaných na Slovensku" (2003)
 • lektorka seminára s témou edukácia nadaných, Špeciálnopedagogická poradňa Olomouc (2005)
 • lektorka seminára s témou edukácia nadaných, Metodické centrum Banská Bystrica (2005)
 • diagnostika, tréning a poradenstvo podľa programu Structure Of Intelect (SOI)
 • Participácia pri tvorbe dokumentov pre integrované vzdelávanie intelektovo nadaných žiakov:
  - Výchovno-vzdelávací program pre žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávací potrebami na základnej škole. Program pre intelektovo nadaného žiaka. Schválené MŠ SR 25. augusta 2005 pod č. CD-2005-19373/26374-1:091
  - Doplnky k učebným osnovám pre 1.-4. ročník základnej školy pre intelektovo nadaných žiakov. Schválené MŠ SR 25. augusta 2005 pod č. CD-2005-19372/26372-1:091
 • lektorka kurzu "Výučbové modely práce s mimoriadne nadanými žiakmi, obohacovanie učiva a akcelerácia", Institut pedagogicko-psychologického poradenství v ČR, Praha (jún 2006)
 • lektorka kurzu „Charakteristika intelektovo nadaných.“ Institut pedagogicko-psychologického poradenství v ČR, Praha (december 2006)
 • lektorka pre oblasť starostlivosti o intelektovo nadaných ESF projektu „Via Lucius“, realizovaného na PdFUK v Bratislave (2006-2008)
 • lektorka seminára „Interaktivní dílny pro učitele 1. stupne ZŠ“ (Praha december 2006, Brno február 2007), Centrum nadání, o.z.
 • lektorka kurzu „Realizace výuky mimořádně nadaných žáků v nižších ročnících základní školy“, akreditovaného MŠ,MaT Českej republiky, Centrum nadaní, o.z., Brno máj 2007, Brno november 2007
 • prednáška „Problémové skupiny nadaných“ na konferencii „Vzdělávání žáků mimořádně nadaných“, České Budějovice jún 2007
 • lektorka seminára „Letní soustředění učitelů pracujících s nadanými žákmi na ZŠ“, Kroměříž august 2007
 • prednáška „Nadaný žiak ako žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami“ na konferencii Dieťa v ohrození, Spišská Nová Ves, november 2007
 • lektorka seminára „Realizácia výučby mimoriadne nadaných žiakov nižších ročníkoh základnej školy“, akreditovaného MŠ, MaT Českej republiky, Centrum nadání, oz, Brno – máj 2007, Bno – november 2007
 • lektorka seminára „Intelektovo nadaný žiak a jeho vzdelávanie“, Hradec Králové, apríl 2008
 • prednáška „Intelektovo nadaný žiak – radosť alebo problém v škole?“, celoštátna konferencia Vzdělávání žákú mimořádně nadaných, České Budějovice, máj 2008
 • seminár „Vzdelávanie nadaných žiakov na I. stupni ZŠ“, Praha – apríl 2008, Centrum nadání, oz
 • prekonferečný workshop v rámci 11. medzinárodnej konferencie ECHA – „Výukové přístupy k nadaným a talentovaným žákúm v segregovaném výukovém prostředí“, september 2008
 • 11. medzinárodná konferencia ECHA, keynote speaker: „From integration to special classes or the other way?“, Praha, september 2008
 • seminár „Základy pedagogiky nadaných“, september 2009, IPPP Praha
 • interaktívny seminár „Pedagogická prax vo vzdelávaní nadaných“, december 2009, Brno ZŠ Křídlovická
 • odborná garantka projektu „Cestička k úspechu“ v rámci grantu EÚ Partnerstvá COMENIUS REGIO, Prievidza, december 2009
 • seminár „Vzdelávanie nadaných žiakov“, január 2010, Praha ZŠ Hanspaulka
 • seminár „Pedagogika nadanýc – teória a prax“, apríl 2010, KVIP Nový Jičín
 • seminár „Special provision for gifted children“, júl 2010, European Mensas Annual Gathering, Praha

Publikačná činnosť:

Monografia
Jurášková, J.: Základy pedagogiky nadaných. Formát: Pezinok, 2003, 150 s.
Jurášková, J.: Základy pedagogiky nadání. IPPP:Praha, 2006
Jurášková, J.: Pedagogika intelektovo nadaných. Mabag: Bratislava, 2008. ISBN 978-80-89113-56-9

Kapitoly v učebniciach/príručkách

 • Jurášková, J.: Pedagogika nadaných a talentovaných. In: Vašek, Š. a kol.: Špeciálna pedagogika pre 4. ročník SOŠ. Bratislava : SPN, 2003.
 • Ostatníková, D., Laznibatová, L,. Jurášková, J.: Spoznajte nadané dieťa. Nadácia da Vinci: Bratislava, 2003.
 • Jurášková, J.: Základy pedagogiky intelektovo nadaných žiakov. In: Základy špeciálnej pedagogiky pre prácu so študentmi stredných a vysokých škôl.: kol.aut., Bratislava (ESF):2007.
 • Jurášková, J.: Rukoväť pre učiteľov intelektovo nadaných detí v elementárnych ročníkoch. In: Fořtíková, J. (Ed), Renzulli, J., Reis, S.M., Montgomery, D., Jurášková, J.: Úspěšná výuka mimořádně nadaných dětí. Triton, Praha 2008. ISBN 978-80-7387-173-4.
 • From Giftedness in Childhood to Succesful Inteligence in Adulthood (11th International Conference of European Council for High Ability), abstrakt č. 190: From integration to special classes or the other way?, Triton, Praha 2008. ISBN 978-80-7387-172-7.

Metodické/učebné materiály - pracovné zošity

 • Jurášková, J.: Orságová, E., Svobodová M.: Putovanie písmenami - paličkové písmo. Bratislava, 1998. Schválené MŠ SR č. 1872/01-41, 2001 ako doplnková učebnica pre 1. ročník základnej školy s triedami zriadenými na pokusné overovanie vzdelávania mimoriadne nadaných detí. 83 strán. (nepublikované).
 • Jurášková, J.: Takmer kilo gramatiky. Pracovný zošit zo slovenského jazyka pre 2. ročník tried pre nadané deti. Bratislava, 2001. 80 strán. (nepublikované).
 • Jurášková, J., Orságová, E., Ďurišová, M.: Svet morí a oceánov. Pracovný zošit z obohatenia pre 2. ročník tried pre nadané deti. Bratislava, 30 strán. (nepublikované)
 • Jurášková, J., Ščerbáková, L.: Staroveké civilizácie. Pracovný zošit z obohatenia pre 3. ročník tried pre nadané deti. Bratislava, 30 strán. (nepublikované)
 • Jurášková, J.: Zvláštne zvieratá zeme. Pracovný zošit z obohatenia pre 1. ročník tried pre nadané deti. Bratislava, 2004. 30 strán. (nepublikované).
 • Jurášková, J.: Vynálezy a objavy. Pracovný zošit z obohatenia pre 4. ročník tried pre nadané deti. Bratislava, 2004. 30 strán. (nepublikované).
 • Jurášková, J.: Veselé čísla. Pracovný zošit z matematiky pre druhý úvodný ročník v rámci Projektu výchovno-vzdelávacej starostlivosti o nadané deti predškolského veku v základnej škole. Interný materiál. september 2009.
 • Jurášková, J.: Hráme sa s písmenami. Pracovný zošit zo slovenského jazyka pre druhý úvodný ročník v rámci Projektu výchovno-vzdelávacej starostlivosti o nadané deti predškolského veku v základnej škole. Interný materiál. september 2009

Odborné články v časopisoch

 • Jurášková,J., Kalná,V.: Nadanie - dar najcennejší. Učiteľské noviny, roč. 1996, čís. 43, str.6.
 • Jurášková, J., Orságová, E.: Metodický postup osvojovania a precvičovania slovných druhov. Pedagogické rozhľady, roč. 1996/97, č. 2, str. 8-9.
 • Jurášková, J.: Špecifické prístupy a metódy vo vyučovaní nadaných detí. In: Cesty demokracie vo výchove a vzdelávaní. Bratislava : Amos; PdFUK, 1999, str. 173-177. ISBN 80-88868-53-X
 • Jurášková, J.: Formy a zásady hodnotenia v triedach pre nadaných žiakov na 1. st. ZŠ. In: Cesty demokracie vo výchove a vzdelávaní. Bratislava : Iuventa, 2000, str. 206-211. ISBN 80-88893-63-1
 • Laznibatová, J.: Jurášková, J.: Nové prístupy k vzdelávaniu nadaných detí. Pedagogické rozhľady, roč. 2000, č. 3, str. 16-20.
 • Jurášková, J.: Stručný nárys pedagogiky nadaných ako jednej zo špeciálno-pedagogických disciplín. Efeta, 2003, č.2, str.14.
 • Jurášková, J.: Nadané deti a ich spontánne prejavy vo vyučovaní. Pedagogika Specialis. UK Bratislava, 2003, č.2, s.27.
 • Jurášková, J.: Nárys problematiky nadaných dievčat. Komenský, 2004, čís.3, str. 38-44.
 • Vašek, Š., Horváth, J., Jurášková, J.: Výskyt hendikepovaných nadaných žiakov na špeciálnych základných školách v SR. In: Vašek, Š. (Ed.): Nadaní a talentovaní postihnutí jedinci. Bratislava : Sapientia, 2005, s. 19-28.
 • Jurášková, J., Vašek, Š.: Teoretické východiská problematiky postihnutých nadaných. In: Vašek, Š. (Ed.): Nadaní a talentovaní postihnutí jedinci. Bratislava : Sapientia, 2005, s. 6-18.
 • Laznibatová, J., Jurášková, J.: Prejavy hyperaktivity u nadaných detí. Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 2005/04, č. 3, s. 195-212.
 • Jurášková, J., Dočkal, V.: Triedny učiteľ a nadané dieťa. Raabe: Bratislava, 2006. C2.5/1, STU jún 2006.
 • Jurášková, J.: Úlohy špeciálnopedagogických poradní v starostlivosti o žiakov s intelektovým nadaním. In: Špeciálnopedagogické poradenstvo. Informačný bulletin X. MPC BA: Bratislava, 2006
 • Jurášková, J.: Teoretické základy edukačnej starostlivosti o nadaných s postihnutím alebo narušením. Niektoré aspekty nadania a talentu u postihnutých jedincov. Zborník príspevkov z výsledkov riešenia výskumnej úlohy VEGA č. 1/1405/04.  Sapientia: Bratislava, 2006. ISBN 80-89229-04-2.
 • Jurášková, J.: Atribúty úspechu u nadaných dievčat v segregovanom vzdelávaní. Niektoré aspekty nadania a talentu u postihnutých jedincov. Zborník príspevkov z výsledkov riešenia výskumnej úlohy VEGA č. 1/1405/04.  Sapientia: Bratislava, 2006. ISBN 80-89229-04-2.
 • Jurášková, J.: Základy pedagogiky intelektovo nadaných žiakov. In: Základy špeciálnej pedagogiky pre prácu so študentmi stredných a vysokých škôl.: kol.aut., Bratislava, 2007.
 • Dočkal, V., Jurášková, J.: Štruktúra inteligencie a školské schopnosti nadaných žiakov. Raabe: Bratislava, 2007.
 • Jurášková, J.: Vývinové špecifiká intelektovo nadaných žiakov vo vzťahu k školskému učeniu. Raabe: Bratislava, 2008.
 • Jurášková, J.: Výchova a vzdelávanie žiakov s intelektovým nadaním. Právny kuriér pre školy. č. November, roč. 2008.
 • Jurášková, J.: Výchova a vzdelávanie žiakov s intelektovým nadaním. Verejná správa. Č. 12-13, roč. 2008.