Školstvo


Na Slovensku sa realizuje vzdelávanie nadaných žiakov v desiatkach miest v rámci tried pre nadaných žiakov v bežných základných školách, ale aj integrovanie v rámci bežných tried. V hlavnom meste existuje niekoľko škôl s týmto zameraním. Informácie o školách a triedach zameraných na vzdelávanie nadaných získate na príslušnom Krajskom školskom úrade.

Súkromná základná škola pre žiakov s intelektovým nadaním CENADA v Bratislave

V tejto škole sa realizuje pedagogický experiment, schválený Ministerstvom školstva SR, zameraný na výchovu a vzdelávanie žiakov predškolského veku v základnej škole. Štvorroční žiaci sa vzdelávajú v tzv. prvom úvodnom ročníku a päťroční žiaci v tzv. druhom úvodnom ročníku. Ďalej pokračujú vo vzdelávaní v prvom, druhom atď. ročníku.

Táto škola sa zameriava aj na nadané deti s problémovým vývinom, pričom popri špeciálnom a individuálnom prístupe považuje v tomto procese za kľúčovú spoluprácu s rodičmi.

Škola vo svojom programe ponúka rozšírené vzdelávanie – napr. viac hodín matematiky, šachy ako vzdelávací predmet, internetovú výchovu a anglický jazyk už od prvého ročníka. Viac info na www.centrumnadania.sk v podstránke Základná škola CENADA.

Ako postupovať, ak chcete, aby bolo Vaše dieťa vzdelávané ako dieťa s intelektovým nadaním
Informácie nájdete v podstránke Legislatíva

Argumenty za vzdelávanie nadaných žiakov v triedach/školách pre nadaných:
- možnosť nadaného dieťaťa komunikovať s rovesníkmi podobného zamerania
- znížený počet žiakov v triede (možnosť individuálneho prístupu)
- metodika vzdelávania zameraná na potreby nadaných žiakov (redukcia rutiny, zníženie opakovania, akceptácia rôznych riešení, sofistikované úlohy, rôzne rozšírené predmety)
- personál pripravený vnímať, odhaliť a pedagogicky riešiť možné riziká vo vývine nadaných, ale tiež odhaliť a ďalej rozvíjať špecifické záujmy a prejavy nadania dieťaťa
- zníženie rizika vylúčenia dieťaťa z kolektívu (nízky počet žiakov, možnosť pedagógov pozorne sledovať sociálne deje v kolektíve, prítomnosť podobne zameraných rovesníkov)
- aktivizácia nadaného dieťaťa (úlohy primerané jeho intelektovému potenciálu, odstránenie „nudy“ z príliš ľahkých či rutinných úloh oproti požiadavkám bežnej školy)

Argumenty za vzdelávanie nadaných žiakov integrovane:
- lepšia dostupnosť školy (integrovanie v škole najbližšej k bydlisku dieťaťa)
- lepšie možnosti kontaktu dieťaťa so spolužiakmi alebo rodičov dieťaťa s ostatnými rodičmi vzhľadom na blízkosť školy k bydlisku
- dieťa nechodí do školy s nálepkou „nadanie“