Legislatíva


Školský zákon (zákon č. 245/2008 Z. z. ) je z hľadiska vzdelávania nadaných žiakov veľmi variabilný a ponúka pestré možnosti vzdelávacej starostlivosti o nadaných žiakov:

- v § 2 v písmene j) a ďalej v písmene q) zákon definuje žiaka s nadaním ako žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, pokiaľ boli jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby diagnostikované zariadením výchovného poradenstva a prevencie (teda centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie podľa § 132)

- výchova a vzdelávanie nadaných upravujú § 103 – 106:
    - zákon umožňuje zakladať triedy, školy pre nadaných alebo vzdelávať nadaných žiakov začlenením (integráciou) v bežnej triede
    - rozlišuje všeobecne intelektovo nadaných a špecificky intelektovo nadaných žiakov (na niektoré akademické oblasti, napr. matematika, prírodné vedy, jazyky)
    - do škôl, tried alebo v rámci integrácie sú všeobecne intelektovo nadaní žiaci prijímaní na základe diagnostiky centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a na základe žiadosti rodiča
    - nadaní žiaci sa môžu zaškoliť pred šiestym rokom veku, môžu preskočiť ročník, študovať dva ročníky súčasne, absolvovať niektorý predmet vo vyššom ročníku a pod.

Školy/triedy pre žiakov s intelektovým nadaním nie sú podľa zákona špeciálnymi školami (tie sú v zákone vymedzené len ako školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením - § 94 ods. 1). V praxi sú však niektoré úkony, súvisiace so vzdelávaním nadaných podobné alebo totožné s úkonmi v oblasti špeciálnych škôl (napr. potrebná diagnostika v poradenskom zariadení, znížený počet žiakov v triede, zber údajov (eduzber) v rámci špeciálnych škôl, potrebná dokumentácia a pod.).

Podrobnosti výchovy a vzdelávania intelektovo nadaných žiakov upravuje vyhláška č. 307/2008 Z. z.

Praktické rady pre rodičov:

Ak máte podozrenie, že Vaše dieťa by mohlo byť intelektovo nadané, objednajte ho na diagnostiku v ktoromkoľvek Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (ďalej len „poradňa“). Zoznam týchto zariadení nájdete na stránkach Krajského školského úradu v rámci príslušného kraja (napr. bratislavský kraj: www.ksuba.sk, trnavský kraj: www.ksutt.sk).

Ak vyšetrenie potvrdí (diagnostikuje) intelektové nadanie, poradňa by mala v závere explicitne napísať, že ide o dieťa so všeobecným intelektovým nadaním (§ 2 odsek 3) vyhlášky). Poradenské zariadenie môže navrhnúť vhodnú formu vzdelávania dieťaťa, je však na rodičovi, akú formu pre svoje dieťa vyberie: či v škole pre nadaných žiakov, v triede pre nadaných žiakov alebo integrovane. Na formu vzdelávania nepotrebuje od poradne odporučenie, potrebná je len diagnostika všeobecného intelektového nadania. Zároveň je to jediný potrebný doklad (mimo žiadosti rodiča) na prijatie dieťaťa do takejto školy, triedy či integrovane. V rámci základnej školy, základnej školy pre nadaných žiakov alebo triedy pre nadaných žiakov nie je potrebné prijímacie konanie, vykonanie talentových alebo akýchkoľvek iných skúšok či dodatočných testov (to neplatí v prípade gymnázia pre intelektovo nadaných žiakov a v prípade žiakov so špecifickým intelektovým nadaním).