SOI - modelPrednosť SOI pred bežnými testami inteligencie
Bežné testy inteligencie stanovujú inteligenčný kvocient ako jedno číslo. Priemerné IQ je 90-110, za nadaných sú považovaní jedinci s IQ 130 a viac. Model Štruktúry inteligencie však ide hlbšie: určuje štruktúru - profil inteligencie.
Aj človek s vysokým IQ môže mať niektoré intelektové schopnosti menej alebo až podpriemerne rozvinuté. To môže byť príčinou, prečo aj nadané deti majú problémy v niektorých predmetoch alebo druhoch činností. Človek s priemerným IQ môže mať niektoré schopnosti nadpriemerne rozvinuté. V takýchto prípadoch sa odporúča stavať na silných stránkach a zlepšovať ich popri rozvíjaní slabých stránok.
Pre profesionálny život je dôležité, aby mal človek optimálne rozvinuté práve tie schopnosti, ktoré sú rozhodujúce pre jeho druh práce.
Pre úspešné štúdium (na základnej, strednej i vysokej škole) je dôležité, aby mal žiak/študent rozvinuté práve tie schopnosti, ktoré sa uplatňujú v škole.
Model SOI umožňuje nielen stanoviť štruktúru inteligencie, ale aj naplánovať a realizovať zlepšenie nerozvinutých a slabo rozvinutých schopností - a teda zlepšiť, optimalizovať štruktúru inteligencie.

Model Štruktúry inteligencie
Štruktúra inteligencie (SI - Structure of Intelect), ktorú vytvoril J.P.Guilford, mapuje náš intelekt v troch dimenziách:
OBSAH - to sú podnety (informácie), ktoré spracúvame. Môže byť figurálny (konkrétny, tvarový, obrázkový), symbolický (abstraktný - napr. písmená, čísla, noty) alebo sémantický (verbálny, významový).
PROCES - to je spôsob spracúvania podnetov. Rozlišujeme päť druhov procesov: porozumenie, pamäť, konvergencia, divergencia a hodnotenie.
PRODUKT - to je výsledok spracovania podnetov. Rozoznávame šesť druhov produktov: jednotky, triedy, relácie, systémy, transformácie a implikácie.
Model Štruktúry inteligencie takto vyčleňuje 90 rôznych intelektových schopností, ktoré tvoria profil našej inteligencie (tri dimenzie: spolu 3*5*6=90).

Uplatnenie SOI v rozvíjaní inteligencie
Mary Meekerová aplikovala model štruktúry inteligencie do praxe - do vzdelávania a kariérneho poradenstva. Vychádzala pritom z predpokladu, že štruktúru inteligencie možno nielen stanoviť, ale aj ROZVÍJAŤ. Jej model sa nazýva SOI (Structure Of Intelect - http://www.soisystems.com/).
Vytvorila súbor testov na stanovenie štruktúry inteligencie, ale tiež metódy a množstvo materiálov na rozvíjanie jednotlivých intelektových schopností.
Svoju teóriu vedecky i prakticky potvrdila mnohými výskumami a aplikáciou svojho modelu na školách (http://www.soisystems.com/pdf/model_for_learning.pdf), v pedagogickom i kariérnom poradenstve. Jej výskumy okrem iného potvrdili, že po absolvovaní SOI tréningu sa zvyšuje inteligencia jedinca, meraná známymi IQ testami.

História vzniku Štruktúry inteligencie
Počas druhej svetovej vojny Armádne letectvo USA trénovalo pilotov. Na ich prijímanie používalo tri kritériá: dobrý zdravotný stav, schopnosť pracovať pod tlakom a inteligenciu (minimálne 120 IQ). Napriek týmto prísnym kritériám 35% kadetov zlyhávalo - napriek tomu, že spĺňalo všetky tri kritériá. Na vyriešenie tohto problému zavolali J.P.Guilforda, ktorý porovnal úspešných a neúspešných kadetov. Zaznamenával pritom schopnosti, v ktorých sa úspešní a neúspešní kadeti odlišovali. Na základe týchto porovnaní vytvoril testy. Ich aplikácia bola taká úspešná, že zlyhanie kadetov sa znížilo z pôvodných 35% na menej ako 10%. Neskôr Guilford použil na svoje merania metódu faktorovej analýzy a postupne vyčlenil jednotlivé schopnosti, ktoré tvoria štruktúru inteligencie.

Štruktúra inteligencie - viac ako IQ (článok, uverejnený v novinách SME - február 2005)

Jedna z najznámejších teórií inteligencie, tzv. štruktúra intelektu, vznikla ako vedľajší produkt riešenia praktického problému - a to dokonca na objednávku armády USA.

Armáda Spojených štátov amerických sa začiatkom štyridsiatych rokov minulého storočia morila s problémom mladých kadetov - budúcich pilotov. Kadeti boli vybraní na základe prísnych kritérií. Museli byť zdraví a mať dobrý zrak. Museli byť odolní voči stresu. A ich inteligencia mala byť nadpriemerná - viac ako 120 bodov IQ. Napriek nekompromisným vstupným testom až 35 percent kadetov zlyhávalo v záverečných skúškach. Armáda vyzvala na pomoc psychológa Joy Paula Guilforda. Ten sa zameral na inteligenciu vojakov. Najprv zistil, aké pracovné zručnosti a schopnosti musí mať vojenský pilot. Potom testoval tieto schopnosti u vojakov, porovnával ich a zameral sa na tie, ktoré boli u úspešných a neúspešných kadetov rozdielne. Z nich potom vytvoril nový intelektový test na prijímanie budúcich pilotov do kurzov. Výsledky sa zmenili dramaticky. Konečnými skúškami prešlo deväť z desiatich pilotov. Guilford ako správny vedec vo svojich výskumoch pokračoval a tak uzrela svetlo sveta jeho 3D teória inteligencie. Každá intelektová schopnosť je v skutočnosti myšlienková operácia (prvá dimenzia), ktorá spracúva nejakú informáciu (druhá dimenzia) a výsledkom je nejaký produkt (tretia dimenzia).
Päť myšlienkových operácií 3D teórie inteligencie
Informácia, ktorú náš mozog spracúva, môže byť trojaká - figurálna, symbolická alebo slovná. Figurálne informácie sú konkrétne, obrázkové, priestorové a určite v nich vie dobre chodiť architekt, ale tiež automechanik, staviteľ, výtvarník či módny návrhár. Sú najbližšie mysleniu detí, a tiež prírodných národov. Symbolické informácie sú abstraktné znaky - čísla, písmená, noty, kódy. Denne sa s nimi stretáva programátor, účtovník, elektrotechnik, dirigent. A napokon slovné informácie súvisia s pojmami, myšlienkami a obsahom slov. Sú základným pracovným materiálom právnikov, psychológov, novinárov, poradcov či učiteľov.
S informáciami trojakého druhu denne uskutočňujeme množstvo myšlienkových operácií. Niektoré len prijímame a snažíme sa ich pochopiť. Ľudia s vysoko rozvinutou schopnosťou porozumenia veľmi rýchlo zachytia zmysel, sú netrpezliví, ak niekto pomaly vysvetľuje, alebo zbytočne opakuje informáciu. Rýchle porozumenie je predpokladom úspešného právnika alebo informátora. V škole sa deti s vysokým porozumením môžu prejavovať vyrušovaním, keďže opakovanie a zbytočne dlhé vysvetľovanie je pre ne veľmi nudné a nezáživné. Niektoré informácie si treba zapamätať. Nájdu sa ľudia s vynikajúcou pamäťou, ale väčšina by asi prijala lepšie fungujúcu pamäť. Dobrá pamäť slovného obsahu je nevyhnutná pre hercov, profesionálni kartári závisia od symbolickej pamäte. Náš školský systém je dlhodobo kritizovaný pre jednostranné rozvíjanie tejto schopnosti.
Ďalšou, menej známou operáciou, je hodnotenie. Ide o schopnosť praktického rozhodovania, vyrovnania sa s nejednoznačnosťou a neistotou. Dobré hodnotenie je nevyhnutnou súčasťou práce manažéra, sudcu, právnika, ale aj lekára diagnostika. Táto oblasť je v školách najmenej podporovaná. Štvrtou myšlienkovou operáciou je schopnosť riešiť problémy, správne použiť fakty a pravidlá na ceste k jedinému správnemu riešeniu. Aj táto oblasť je v škole silno podporovaná, najmä v úlohách a príkladoch z prírodovedných predmetov. Ľudia, ktorí majú dobre vyvinutú schopnosť riešiť figurálne problémy, dokážu prekvapivo rýchlo vyriešiť bludiská. Znalci symbolických problémov nemajú problémy s riešením algebraických rovníc alebo slovných prešmyčiek. Dobrí riešitelia slovných problémov vyniknú v lúštení krížoviek a hádaniek. Poslednou z piatich operácií je tvorivosť, schopnosť vytvárať niečo nové, prekročiť uznávané známe hranice. Vo figurálnej tvorivosti vyniká architekt, v slovnej spisovateľ alebo novinár, v symbolickej isto vynikal Einstein. Svojou známou rovnicou e=mc2 prekročil hranice dovtedajšieho nazerania na svet fyzikálnych zákonitostí.
Sherlock Holmes a tí druhí
Výsledkom týchto piatich myšlienkových operácií, spracúvajúcich niektorý z troch typov informácie, je šesť možných výsledkov - produktov. Môžu to byť jednotky, typické pre detailistov. Táto schopnosť bola silno vyvinutá u Sherlocka Holmesa, ktorý dokázal zachytiť detaily, ktoré ostatní prehliadali. Komplexnejším produktom sú triedy, ktoré predpokladajú pochopenie podobností a rozdielov. Triedenie tvorí základ vied, spoločenskej organizácie, právnych systémov. Ľudia, ktorí kladú príliš veľký dôraz na triedy, sa však môžu prejavovať ako intelektuálni lenivci. Keď si niečo zaradia do niektorej triedy, prestávajú myslieť. Súdia knihu podľa obalu, človeka podľa oblečania. Stávajú sa predpojatými.
V rebríčku zložitosti produktov nasledujú relácie (zachytávajúce vzťahy medzi vecami), systémy (ako reťazce vzťahov), transformácie (schopnosť vidieť niečo z inej perspektívy) a implikácie (videnie príčin a dôsledkov).
Pospájaním piatich druhov operácií, vykonávaných na troch typoch informácií, výsledkom ktorých je šesť rôznych produktov - vzniká 90 rôznych špecifických intelektových schopností, ktoré tvoria štruktúru intelektu. Napríklad: porozumenie symbolickým systémom (dôležité pre programátorov), hodnotenie figurálnych tried (potrebné pre mechanikov a opravárov), tvorenie slovných transformácií (na vysokej úrovni u spisovateľov). Výrazne rozvinuté (a aj výrazne nerozvinuté) mal niektoré schopnosti hrdina známeho filmu Rainman. Mal vynikajúcu pamäť pre symbolické jednotky a triedy (pamäť na karty a telefónne čísla), ale jeho schopnosti riešenia problémov boli minimálne (nedokázal vyriešiť úlohu s kupovaním čokolády za peniaze). Najvýraznejšou schopnosťou, ktorá v Guilfordovom výskume rozdeľovala úspešných a neúspešných kadetov bolo porozumenie figurálnym jednotkám. Nie je zložité si predstaviť, že ťažko nájdeme dvoch ľudí, ktorí budú mať profil svojich intelektových schopností rovnaký.
3Dteória v škole
O široké praktické využitie tejto teórie sa zaslúžila Guilfordova žiačka, Mary Meekerová, ktorá svojej praktickej aplikácii dala skratku SOI (Structure Of Intelect). Zistila, že rôzne intelektové schopnosti sa spájajú s úspešnosťou na rôznych vyučovacích predmetoch. Vytvorila množstvo diagnostických testov, ktoré na základe štruktúry inteligencie dokážu odhaliť možné poruchy učenia, nadanie žiakov, dokonca aj príčiny nevhodného správania sa detí. Najväčším a najodvážnejším kúskom v jej práci je zistenie, že jednotlivé intelektové schopnosti môžu byť trénované. Na tento účel vytvorila desiatky cvičných pracovných zošitov a metodických materiálov a dokonca aj počítačových hier. Meekerová vo svojich početných výskumoch zistila, že SOI tréningom sa zvýšila všeobecná inteligencia skúmaných, (IQ), dokonca odhalila časté podpriemerne rozvinuté schopnosti hodnotenia u mladých delikventov. Odhalila, že školy kladú dôraz len na slovné a symbolické informácie a deti, ktoré majú silno rozvinuté figurálne schopnosti, sú v nevýhode. Všimla si tiež, že v školách sa veľa pamätá a rieši, ale málo sa hodnotí (nemyslela tým známkovanie, ale rozhodovanie žiakov) a tvorí. Na základe týchto praktických informácií ďalší odborníci vyvinuli celé školské programy, založené na trénovaní intelektových schopností. V USA ich funguje niekoľko desiatok. Ich súčasťou sú špeciálne SOI programy pre žiakov s poruchami čítania, počítania i s ďalšími učebnými ťažkosťami.
Viem, na čo mám
Ako žiaci rastú, SOI ich sprevádza ďalej. Zistením štruktúry schopností (kariérna analýza) dokáže odhaliť povolania, v ktorých má jedinec z intelektového hľadiska najlepšie predpoklady uspieť. Túto možnosť využívajú aj veľké firmy pri výberoch vhodných pracovníkov. Meekerová podrobne spracovala intelektové požiadavky vyše stovky povolaní. A ak sa mladý človek dozvie, že pre povolanie, ktoré si vybral, má niektoré schopnosti slabšie rozvinuté, môže si ich dotrénovať (Samozrejme, SOI metóda je založená na vedeckých predpokladoch a pozná svoje hranice. Schopnosti sa dajú rozvíjať len do určitej miery, SOI neurobí z mentálne postihnutého génia).
Vo svete okrem USA existuje niekoľko tréningových SOI stredísk - v Kanade, v Singapure a v rámci Európy v Nemecku. Meekerová bola v roku 1972 vzdelávacím úradom USA menovaná ako jedna z piatich výskumníkov v sociálnej oblasti, ktorej práca dáva najväčší prísľub do 21. storočia. Hoci je Meekerovej SOI metodika založená na päťdesiatročnej tradícii, do Európy sa dostáva len pomaly. V Nemecku, Rakúsku, Holandsku, Veľkej Británii a na Slovensku je dohromady len niekoľko desiatok ľudí vyškolených v používaní SOI programu.

Viac na:
www.soisystems.com
www.thilo-keller.de